Dne 1. ledna 2014 byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie napodporu kulturních a kreativních odvětví – Kreativní Evropa. Program bude realizován v období let 2014 – 2020 a jeho celkový rozpočet činí 1,462 mld. eur, což je 9% navýšení oproti minulému programovacímu období 2007-2013.

Program Kreativní Evropa navazuje na dřívější programy na podporu audiovize a kultury MEDIA a Kultura a jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Granty z programu přispějí k dalšímu rozvoji kulturních a kreativních odvětví, jež jsou významným zdrojem pracovních míst a růstu evropské ekonomiky. Evropská komise odhaduje, že díky programu bude podpořeno nejméně 250 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury, provoz 2 000 kin, distribuce 800 filmů a překlad 4 500 knih. V rámci programu bude také zřízen nový nástroj finančních záruk, který umožní malým kulturním a kreativním podnikům přístup až k 750 milionům eur ve formě bankovních úvěrů.

Evropská kulturní a kreativní odvětví představují až 4,5 % evropského HDP a zaměstnávají více než osm milionů lidí. Program Kreativní Evropa jim umožní ještě více přispět k evropské ekonomice, pomůže jim překonat roztříštěnost trhu a obtíže při získávání financování a přispěje rovněž k lepší tvorbě strategií tím, že jim usnadní sdílení know-how a zkušeností.

„Kreativní Evropa disponuje sice jen omezenými prostředky, program je však nastaven tak, aby byl schopen generovat co největší podporu pro kulturu ze soukromých i veřejných zdrojů. Granty a v budoucnu i půjčky z rozpočtu EU by měly pomoci zajistit financování tisíců projektů, které by jinak ve většině případů vůbec nevznikly“, říká vedoucí programu Kreativní Evropa v Evropské komisi, Karel Barták.

Kreativní Evropa staví na zkušenostech a úspěších programů Kultura a MEDIA, které podporovaly kulturní a audiovizuální odvětví po více než 20 let. Česká republika může čerpat finance z obou programů od roku 2001 (Kultura) a 2002 (MEDIA).

Z programu MEDIA získaly za tu dobu desítky českých společností a organizací více než 458 mil. korun. Největší díl podpory v rámci programu MEDIA připadá na distribuci zahraničních evropských snímků a na vývoj nových českých filmů. V rámci programu Kultura bylo podpořeno v období 2007-2013 celkem 152 projektů, do kterých byly zapojeny české organizace. Celková výše grantů, kterými byly podpořeny projekty s českou účastí, dosáhla cca 1, 4 miliardy Kč (1. K prioritám programu Kreativní Evropa patří především mezinárodní spolupráce, práce s publikem a využívání digitálních technologií. Nová meziodvětvová složka podpoří spolupráci v oblasti kulturních politik a nový nástroj finančních záruk, jež začne fungovat od roku 2016. V rámci programu Kreativní Evropa bude dílčí program MEDIA pokračovat ve svých úspěšných aktivitách, jako je podpora vývoje filmů, jejich distribuce a propagace a uvádění na festivalech a v kinech. Další podpora bude směřovat do vzdělávacích programů pro profesionály, do projektů na využití nových technologií především v distribuci a nově také do podpory práce s publikem a koprodukčních fondů. Dílčí program Kultura bude pokračovat především v podpoře mezinárodních neziskových projektů spolupráce, na nichž se musí podílet několik organizací z různých zemí. Dále program podpoří literární překlady děl vydávaných evropskými nakladateli a nadnárodní sítě a platformy. Kromě hlavního cíle, kterým je mobilita děl, umělců a expertů chce program stimulovat i rozvoj manažerských, obchodních a dalších dovedností, práci s publikem a využívání nových technologií. Podporu z programu Kreativní Evropa obdrží také projekt „Evropské hlavní městokultury“, značka „Evropské dědictví“, akce „Dny evropského dědictví“ a pět evropských cen (cena EU za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra, cena EU za současnou architekturu, cena EU za literaturu, cena „European Border Breakers Awards“ za současnou hudbu a cena EU MEDIA). Z celkového rozpočtu programu o výši 1,462 mld. eur bude 56 % (819 720 tis. eur) vyčleněno na dílčí program MEDIA a 31 % (453 220 tis. eur) na dílčí program Kultura. Toto rozdělení v zásadě odráží podíl finančních prostředků, jež byly pro obě oblasti vyčleněny doposud.

Zhruba 13 % prostředků (190 060 tis. eur) připadne na meziodvětvovou složku, v jejímž rámci je podporována síť kanceláří programu Kreativní Evropa, které poskytují poradenství žadatelům o podporu. Přibližně 60 milionů eur bude přiděleno na podporu politické spolupráce a vyvíjení inovačních přístupů k získávání publika a nových modelů podnikání. Program významně rozšiřuje možnosti spolupráce za hranicemi EU –kromě kandidátským zemím EU a zemím zapojeným do Politiky sousedství. Program Kreativní Evropa je spravován Evropskou komisí v rámci Generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu (DG EAC). Administrací programu a podpořených projektů je pověřena Výkonná agentura pro audiovizi, vzdělávání a kulturu (EACEA), která sídlí v Bruselu a vyhodnocuje a přiděluje granty.

Žadatelům o podporu z programu je k dispozici síť informačních a servisních kanceláří Creative Europe Desk (Kanceláře Kreativní Evropa) se zastoupeními v zemích, které se účastní programu. V České republice se Kancelář Kreativní Evropa skládá z kanceláře pro dílčí program MEDIA, se sídlem v Národním filmovém archivu a z kanceláře pro dílčí program Kultura, se sídlem v Institutu umění – Divadelním ústavu, jejíž součástí je i Sekce pro kulturní dědictví programu Kultura sídlící v Národním památkovém ústavu.