Český modrý mák

 Červený Újezd  9. prosince 2016

Kulturní mák je prastarou, historií opředenou, lidem velmi prospěšnou plodinou, která je odpradávna pro nezaměnitelnou chuť semen používána v potravinářství. Nejstarší nález máku na území České republiky pochází z Ostrova u Stříbra a je z pozdní doby bronzové. Jako zahradní a okrasná plodina se pěstuje mák na území České republiky od 9. století. Mák je prastarou a trvale významnou českou plodinou, od máku jsou odvozena příjmení a lidová rčení. Mák byl minimálně od počátku 19. století hojně využíván při kuchyňském zpracování. Po roce 1970 se stal plně mechanizovanou plodinou.

HISTORIE MÁKU A KULTURNÍ ASPEKTY

 • Podle archeologických nálezů byl mák ve střední Evropě údajně využíván nejpozději v mladší době kamenné;
 • Makovice jsou zobrazeny na starořeckých mincích z 2. století před naším letopočtem, nalezených v Malé Asii, což je dokladem toho, že v těch dobách byl mák váženou plodinou;
 • Mák, resp. makovice, byl odedávna využíván pro obsah alkaloidů, zvl. morfinu, jako surovina pro přípravu utěšujících prostředků či narkotik;
 • Produkt nezralých makovic – opium – se čas od času v historii stával fenoménem, ovlivňujícím politický vývoj – viz např. opiové války v Číně v letech 1839 až 1860;
 • Jako zdroj narkotik je mák používán a zneužíván v řadě zemí především Asie či Latinské Ameriky, kde je jeho pěstování zpravidla zakázáno a přísně postihováno;
 • Opium a další derivát alkaloidu morfinu – heroin – jsou významnými položkami světového (ilegálního) obchodu drogami;
 • Největšími pěstitelskými oblastmi máku pro výrobu drog jsou pásmo tzv. Zlatého půlměsíce (zvl. Afghánistán), jihovýchodní Asie (Barma, Laos) a Střední Amerika (Mexiko);
 • V České republice je pěstování máku s vysokým obsahem morfinu v tobolce zakázáno, pěstují se výhradně potravinářské odrůdy s obsahem morfinu v tobolce pod 0,7% (opiové odrůdy dosahují několikanásobně vyšší koncentrace);
 • Alkaloid morfin i další alkaloidy (kodein, thebain, noscapin aj.) jsou obsaženy pouze v tobolce (makovici), na povrch semene se mohou dostat pouze jako součást jemného prachu, vzniklého drcením tobolek. V dobře vyčištěném semeni jsou jejich obsahy minimální;
 • Mák jako potravina (pochutina) je oblíben především ve střední a východní Evropě (země bývalé habsburské monarchie, Balkán, Rusko, Ukrajina, Turecko);
 • Ve většině ostatních zemí se mák používá především na posypy na pečivo, podobně jako např. sezam, u nás kmín, lněné semínko a podobně;
 • Obliba máku jako pochutiny se v našich zemích projevila i v kulturní oblasti (pohádky, úsloví) a v místních názvech.

PRODUKCE MÁKU V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 2000

Český (modrý) mák je komodita, která nemá ve světě prakticky obdoby – pokud je mák obdobné kvality v některých – především sousedních zemích – pěstován, pak je to jen v omezené míře. Mimo Evropu se pak potravinářský mák našeho typu nepěstuje takřka vůbec, snad s výjimkou Turecka, které se však specializuje především na mák bílý či žlutý. Česká republika je na prvním místě mezi legálními pěstiteli makového semene ve světě, přičemž u čistě potravinářského máku její podíl dosahuje nejméně 60%. Český mák vykazuje mimořádné chuťové kvality, což je i důvodem toho, že v průměru nejméně 85% české produkce je vyváženo do zahraničí. Mák je tedy poměrně významná exportní položka, s průměrnými ročními vývozy v hodnotě přes miliardu korun, čímž může směle konkurovat například chmelu.

Kromě České republiky a některých dalších, vesměs geograficky blízkých zemí, kde se pěstuje potravinářský mák, existuje i produkce máků technických, pěstovaných primárně jako surovina pro výrobu léčiv.

Produkce, vývozy a dovozy máku ČR 2010 až 2015
(Sklizňový rok září – srpen)
Rok Produkce Vývoz Dovoz Dovoz/produkce (%)
2010 23 690 22 938 4 856 21,17
2011 26 918 30 754 5 808 18,89
2012 12 814 19 924 5 080 25,50
2013 13 911 19 978 6 067 30,37
2014 24 665 28 059 4 700 16,75
2015 26 743 24 431 4 385 17,94

Podíl makových polí na celkových rozlohách obdělávané půdy se po roce 2000 pohyboval kolem 1,5%. Největší plochy byly mákem osety v roce 2008, kdy jeho rozlohy dosáhly téměř 70 tisíc hektarů. V tomto tisíciletí mák zažívá největší rozkvět v historii českých zemí. Pro srovnání – v období mezi světovými válkami se rozlohy máku pohybovaly mezi pěti a deseti tisíci hektarů ročně (průměr 7,58 tisíce hektarů) a podíl makových polí na celkových rozlohách orné půdy činil 0,2% (při podstatně větších rozlohách zemědělsky využívané půdy). Výnosy v té době ovšem dosahovaly v průměru 0,86 tuny z hektaru, zatímco v období let 2000 až 2015 je to pouze 0,67 tuny na hektar.

 Stanislava Koprdová – ředitelka spolku Český modrý mák z.s.

Podle předběžných údajů ČSÚ dosáhly rozlohy máku v roce 2016 celkem 35,5 tis. ha, celková produkce pak 29,2 tis. tun (průměrný výnos 0,82 t/ha).

V průměru ročně se mák vyváží do více než 30 zemí, z nichž hlavní podíl na odběrech českého máku mají Rakousko, Rusko, Polsko, Ukrajina, Německo, Slovensko, Rumunsko, Nizozemsko; mezi pravidelné odběratele dále patří Bělorusko, některé balkánské státy, Pobaltí, středoasijské republiky, Izrael, USA, Kanada, Moldávie, v posledních letech rovněž Indie (bílý mák).

DOVOZY MÁKU DO ČR

V posledních letech se značně zvýšily dovozy máku do České republiky. Zatímco v dřívějším období se pohybovaly zpravidla pod úrovní jednoho tisíce tun a byly realizovány obvykle v době, kdy na českém trhu mák chyběl, současné dovozy se pohybují mezi čtyřmi a šesti tisíci tun. Navíc se většinou jedná o mák vypěstovaný jako vedlejší produkt při kultivaci tzv. technických máků, určených primárně pro farmaceutickou výrobu. Od našich odrůd máku se semeno technických odrůd liší především smyslovými vlastnostmi (barvou, chutí, vůní), ale i obsahem alkaloidů na semeni. Tyto máky byly původně dováženy do ČR s úmyslem namíchat je s kvalitním českým mákem a poté výhodně prodat na některé trhy jako „český mák“. Část této produkce se však zcela jistě dostává i na český trh, o čemž svědčí nejen stížnosti spotřebitelů na kvalitu máku v obchodech, ale i rozbory na obsah alkaloidů.

CESKY_MAK_predstaveni Spolku

www.ceskymodrymak.cz

 

 

 

O Redakce